Nieuws

Elektromagnetische velden: nieuwe richtlijnen

by Rispro
28, jun, 2016

Op 10 juni 2016 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 20 mei 2016 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden op het werk. Dit koninklijk besluit is de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2013/35/EU met als doel om werknemers te beschermen tegen gevaren van niet-ioniserende elektromagnetische straling.

Elektromagnetische velden, golven en straling

Er bestaan verschillende soorten elektromagnetische golven: radiogolven, infrarood licht, zichtbaar licht, ultraviolet licht, röntgenstralen, gammastraling. Deze verschillen enkel in frequentie van elkaar. De frequentie bepaalt dus de specifieke eigenschappen en de toepassing van elektromagnetische golven. Ons lichaam reageert ook verschillend op velden van verschillende frequenties.

Men gebruikt meestal het woord “straling” voor golven met hoge frequenties, omdat er overdracht van energie plaatsvindt in de ruimte. Elektromagnetische golven van hoge frequentie hebben voldoende energie om de verbinding tussen moleculen breken. Daarom worden deze ioniserende straling genoemd. Een deel van de ultraviolet stralen, röntgenstralen en gammastralen behoren tot de categorie ioniserende straling.

Elektromagnetische golven waarvan de energie niet sterk genoeg is om moleculaire bindingen te breken vallen onder niet-ioniserende straling. De velden afkomstig van kunstmatige bronnen – elektriciteit, microgolfovens, gsm – zitten in dat deel van het elektromagnetisch spectrum.

Nieuwe spelregels

De nieuwe richtlijn zorgt ervoor dat werknemers hun taken kunnen blijven uitvoeren op voorwaarde dat extra veiligheidsmaatregelen genomen worden. De richtlijn voorziet expliciet dat de werkgever de werknemers inlicht en opleiding verschaft over de mogelijke indirecte gevolgen van blootstelling, over het mogelijk optreden van voorbijgaande symptomen (bv. duizeligheid) en gewaarwordingen die verband houden met effecten in het centrale en perifere zenuwstelsel en over werknemers met een verhoogd risico.

Het volledige K.B. kan je hier downloaden.

De eventuele langetermijneffecten van elektromagnetische velden waaronder mogelijke kankerverwekkende effecten werden in deze richtlijn echter niet in rekening genomen. Er werd enkel rekening gehouden met acute en korte termijneffecten.

Wens je meer informatie over onze diensten? Neem dan contact op; wij helpen je graag op een professionele manier verder.